Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE 2016 L 119, str. 1, ze zm.), informujemy:

 1. Dane przetwarzane w spółce Tobmar Marcin Bugdał, Tomasz Bugdał S.C. z siedzibą przy ulicy Płockiej 64, 09-500 Gostynin , NIP 9710725071, Regon 368104310, współadministrowane są przez wspólników spółki :
 • PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE TOMBUGS BHP, P-POŻ., GAZY TECHNICZNE TOMASZ BUGDAŁ, NIP 9710708977 , REGON: 147301414.
 • USŁUGI P-POŻ., GAZY TECHNICZNE BUGDAŁ MARCIN, NIP 9710679075, REGON 142574627.
 1. Na podstawie art. 26 RODO wspólnicy są współadministratorami danych osobowych, gdyż razem ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i wspólnie prowadzą ujednoliconą dokumentację systemu ochrony danych osobowych.
  Współadministratorzy ustalają zgodnie, iż dla przejrzystości i uproszczenia ich oznaczenia, używać będą określenia Spółka.
 1. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod nr tel. 665 156 350.
 2. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych przez współadministratorów  jest realizacja zamówień, umów kupna – sprzedaży oraz umów na świadczenie usług, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy kupna – sprzedaży lub świadczenia usług.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów, zgodnie z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub do momentu wycofania zgody.
 2. Państwa dane mogą być przekazywane do urzędów i instytucji państwowych wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia (np. w zakresie świadczenia usług IT).
 3. Na zasadach określonych w RODO mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Mają Państwo również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.
 4. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
 6. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich.
 7. Wyciąg z Umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi dostępny jest pod adresem: ul. Płocka 64, 09-500 Gostynin, 86-032 oraz na stronie www.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej